TÜBİTAK ULAKBİM MODSİMMER VERİ MERKEZİ YAPILMASI İHALESİNE İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM MODSİMMER Veri Merkezi yapılması ihalesine ilişkin bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak verilen haberler hakkında bir açıklama yapılması gereği görülmüştür.

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA), TÜBİTAK ULAKBİM tarafından 2003 yılında 128 adet tek işlemci ve tek işlemci çekirdeğine sahip sunucuların bir araya getirilmesi ile kurulan açık kaynak kodlu sistem esasına göre işletilen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli, stratejik önemi büyük bir araştırma altyapısıdır. TRUBA 15 Pbyte depolama alanı, 25.000 den fazla işlemci çekirdeği, 216 adet grafik işlemci ve ayda 13M çekirdek/saatten fazla hizmet veren hesaplama altyapısı ile 120 farklı araştırma kurumundan yaklaşık 3700 araştırmacıya doğrudan hizmet vermekte, farklı kamu kurumları ve araştırma enstitüleriyle ortak projeler gerçekleştirmektedir. Kuruluşundan itibaren 15 Avrupa Birliği Çerçeve Program Projesinde yer almıştır.

TÜBİTAK ve ODTÜ arasında 29/04/2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokol kapsamında projelendirilen MODSİMMER Veri Merkezinde, yaygın veri merkezlerinden farklı olarak, yüksek başarımlı hesaplama (High Performance Computing) sistemlerine özel öncü teknolojiler planlanmıştır. Özellikle EuroHPC çalışmaları kapsamında ortağı olduğumuz ve dünyada ilk on süper bilgisayar arasında yer alacak, İspanya’da kurulacak MareNostrum 5 süper bilgisayarı için yapılan çalışmalarda edinilen tecrübeler MODSİMMER Veri Merkezi’nin projelendirilmesinde de kullanılmıştır. MODSİMMER Veri Merkezi bu anlamda Türkiye’de, yeni nesil süper bilgisayarların kurulumuna uygun ilk veri merkezi olacaktır.

TÜBİTAK ULAKBİM MODSİMMER Veri Merkezi Yapılması işi ihalesinin ilanı,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 13/b-3 maddesi gereğince, 02/04/2021 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde ve 05/04/2021 tarihli Ankara Zafer gazetesinde yayımlanmış ve ihale, 10/05/2021 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi doğrultusunda açık ihale usulü ile ve elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

İhaleye 5 (beş) istekli teklif sunmuştur.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde hüküm altına alındığı şekilde, teklif veren tüm istekliler için yasaklılık sorgulamaları, Kamu İhale Kurumu’nun, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’dan gerçekleştirilmiş ve ihaleye katılan hiçbir firmanın Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığı tespit edilmiştir.

İhale Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda 2 (iki) isteklinin,  ihaleye katılım ve/veya yeterlik kriterlerini sağlamadığı belirlendiğinden, istekliler değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Diğer 3 (üç) isteklinin belgelerinin eksiksiz, birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelleri ile geçici teminatlarının usulüne uygun olduğu ve ihale dokümanında belirtilen yeterlik kriterlerini sağladığı tespit edilmiştir.

İhalede verilen en yüksek teklif fiyatı 71.090.000,00 TL, en düşük teklif fiyatı 48.350.000,00 TL’dir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40. maddesinin37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü doğrultusunda  ihale,  48.350.000,00 TL bedelli en düşük fiyat teklifini veren Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San. ve Tic.  A.Ş.’nde bırakılmıştır.  

İhaleye ilişkin kesinleşen ihale kararı, teklif veren tüm isteklilere bildirilmiş, bildirimi izleyen tarihten sonra, 10 günlük şikayet süresi içerisinde ihale kararına ilişkin olarak İdaremize herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmamıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 maddesinin “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.” hükmü doğrultusunda, ön mali kontrol sürecinin de tamamlanmasının ardından, ihaleyi alan firma sözleşmeye davet edilmiştir.                                                                             

Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San. ve Tic.  A.Ş.’ye ilişkin yasaklılık sorgulaması EKAP üzerinden tekrarlanmış, isteklinin yasaklı olmadığı teyit edilmiş ve sözleşme 05/07/2021 tarihinde imzalanmıştır.

Söz konusu haberlerde, bahsi geçen ihalenin Kamu İhale Kanunu'nun açık ihale usullerine uygun olarak yapıldığı, birden çok geçerli teklifin verildiği, ihale yeterlik şartlarında büyük veri merkezleri yapmayı gerektiren şartlar bulunduğu, teklif veren firmaların üçünün yeterlik şartlarını sağladığı, bu firmaların veri merkezi yapımında ülkemizde en bilinen firmalar oldukları vurgulanmadığı gibi ihalenin Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda geçerli teklifler arasında en düşük teklif veren firmada bırakıldığı gerçeği çarpıtılarak kasıtlı olarak ihalenin bir firmaya yönlendirildiği algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Haber öncesinde veya sonrasında kurumumuzdan görüş alınmamış olması da dikkat çekicidir.

Konuyla ilgili hukuki süreç takip edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

30.08.2021