EHAÜDH

-A +A

Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Üstyapısı Konusunda Danışmanlık Hizmetleri Projesi

T. C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK arasında imzalanan “Elektronik Haberleşme Altyapısı ve Üstyapısı Konusunda Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirilen bu projede dünyada ve Türkiye’de genişbant internet altyapısının güncel durumu incelenerek Türkiye’de genişbant Internet erişiminin yaygınlaşmasına ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir genişbant modeli ve bu modelin sürekliliğini sağlayacak uygulamaya yönelik proje önerileri geliştirilmiştir.

Projenin mevcut durum analizi kapsamında, ilgili tüm üst politika metinleri incelenmiş, 24 ülkede durum alınan dersler ile birlikte detaylı olarak analiz edilmiş ve “Genişbant Küresel En İyi Uygulama Örnekleri Raporu” hazırlanmıştır. Ayrıca, elektronik haberleşme sektörü altyapısı ve üst yapısının gelişmesi için yapılması gerekenleri belirlemek amacıyla genişbant ile ilgili durum tespitine yönelik olarak bir GZFT çalışması özel sektör ve kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşlarını temsil eden paydaşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. “Genişbant Küresel En İyi Uygulama Örnekleri Raporu”ndan ve saha çalışmalarından gereken derslerin alınabilmesi için projede başarı ve sorun eksenleri bazında karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Uluslararası yaklaşımlar açısından, başarı için üç temel dayanak belirlenmiştir: (i) Ülkenin rekabet gücü ile bilişim ve genişbantın yenilikçi ekonomiye geçişte katkısı, (ii) genişbant kalitesinin ve katma değerli hizmetlerin yenilikçi ekonomiyi güdülemesi ve (iii) genişbant erişimi ve rekabet. Bu dayanaklar dahilinde uluslararası herhangi bir yaklaşımın tek başına ülkemiz sorunlarına cevap vermediği görüldüğü için, ulusal politika ve 2023 hedefleri temelinde, arz ve talebi de dikkate alacak şekilde 9 eksen (Kurumsal Yapılanma, Yasal Düzenlemeler, İşletmeci Sınırları, Tarife İlkeleri, Yetkilendirme Rejimi, Erişim Hakkı, İşletmecilere İlişkin Düzenlemeler, Teknoloji Üretimi ve Kullanımı ve Talep Geliştirme) belirlenmiş ve ulusal genişbant modeli bu eksenler çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu eksenler için sorun oluşturan noktalar belirlenmiş ve her eksen için çözüm önerisi geliştirilmiştir. Bu çözüm önerileri ile ulusal genişbant modeli oluşturulmuş ve “Genişbant Endüstri Modelleri Raporu” ortaya çıkmıştır. Son olarak, geliştirilen ulusal genişbant modelini destekleyecek ve devamlılığını sağlayacak olan proje önerilerinin yer aldığı “Politika ve Uygulamaya Yönelik Öneriler Raporu” hazırlanmıştır.